سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات 
هیأت داوران نشریه های انسجام اسلامی در نمایشگاه انسجام اسلام 
 
 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
نشریه سوره 
نوشتن مقاله – ترجمه اخبار و ... 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه الکوثر 
مسئو ل سایت 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مرفا الکلمة 
مترجم و همکاری فرهنگی 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
موسسه گفتگوی دینی 
موسس و مدیر موسسه 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دفتر تبلیغات – دفتر جنبش نرم افزاری 
همکاری در برگزاری سه نشست استراتژیک شیعه در مواجه با تفرقه م 
 
 
علمی،اجرائی 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
عقاید